Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EVALUATION OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' VIEWS TOWARDS PRIMARY SCHOOL STUDENT’S SKILL OF USING TURKISH LANGUAGE CORRECTLY, EFFECTIVELY AND AESTHETICALLY
Bu araştırmanın amacı, öğretim programlarında yer alan ve temel becerilerden biri olan Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda ilkokul öğrencilerinin Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin; cinsiyetlerine, mesleki hizmet sürelerine, mezun oldukları yükseköğretim kurumunun türüne, görev yaptıkları sınıfa, ortalama sınıf mevcudu değişkenlerine göre istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediği; sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre bu becerinin öğrenciye ne gibi katkılar sağladığı, öğrencilerin dil becerilerinin gelişimlerine olan etkisi, bu beceriyi kullanmada öğretmenin rolü; kazandırmada karşılaştığı güçlükler, bu beceriyi kazandırmak için ders içinde ve ders dışında hangi etkinliklere yer verilmesi gerektiği araştırılmıştır. Araştırmada karma çeşitleme desenlerinden biri olan “Nicel Verileri Doğrulama Modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale merkezi, ilçeleri ve köylerinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlemek için seçkisiz örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise Çanakkale merkezi, ilçeleri ve köylerinde görev yapan 499 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma Becerisi Anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizi SPSS 20.00 paket programıyla yapılmıştır. Araştırma soruları göz önünde bulundurularak iki değişkenli verilere bağımsız gruplar için t-testi, ikiden daha fazla değişkeni olan veriler için de tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmada nitel veriler, kodlamalar ve temalardan yola çıkılarak anlamlı hale getirilmiş; verileri daha çarpıcı hale getirebilmek için katılımcıların cevaplarından doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırmanın genelinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin demografik bilgilerine göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerine göre Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi, öğrencilerin öncelikle iletişim ve düşünme becerilerini geliştirmektedir. Bu beceriye sahip öğrenciler dört temel dil becerisini etkin olarak kullanmaktadır. Bu becerinin kazandırılmasında okul, aile ve öğretmenin önemli rolleri bulunmaktadır. Sonuç olarak sınıf öğretmenlerine göre Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanan bir öğrenci gerek okul hayatında, gerekse sosyal hayatta toplumun istediği insanî özelliklere sahip bir birey olarak yetişmektedir.

Keywords
Beceri, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, Sınıf öğretmeni, karma araştırma

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri